Sunday, January 23, 2011

Isu Dan Trenda dalam Pendidikan Pemulihan

1. Strategi dan Penempatan Pelajar
*Isu Individu
-Penempatan
-Perbezaan antara individu dan penyesuaian
-Kesan kecacatan kepada individu

*Strategi pengajaran dan pembelajaran
-Pengajaran individu
-Pengajaran kumpulan

*Kemudahan dan Prasarana
-Peruntukan kewangan
-Lokasi dan jenis
-Kemudahan-kemudahan

*Keberkesanan Program Pemulihan

2. Profesionalisme Guru
*Keperluan guru
-Kelayakan, motivasi, ketrampilan, latihan guru asas

*Peningkatan Profesionalisme
-Kursus dalam perkhidmatan, pendidikan jarak jauh, kajian berasaskan bilik darjah

*Sokongan Pengurusan Sekolah
-Kerjasama, kenaikan pangkat, penghargaan dan pengikhtirafan, kebajikan, kerja berpasukan

3. Pelaksanaan Pengajaran
* Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran
-Kandungan, kemahiran

*Perancang Kurikulum
-Kemahiran guru, inovasi, pentafsiran kurikulum

*Strategi pelaksanaan
-Keberkesanan kaedah, BBM, Komitmen guru

*Perbandingan pegurusan kelas pemulihan khas dengan:
-kelas biasa, Program Inklusif, Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran

*Bebanann Tugasan
-Jawatankuasa dalam organisasi, bilangan waktu mengajar, pengkhususan mata pelajaran

4. Isu Pelabelan dan Pengasingan
*Pelabelan
-Implikasi terhadap murid, implikasi terhadap ibu bapa, implikasi terhadap guru dan sekolah

*Pengasingan
-Kesan kepada murid, sokongan dan kerjasama, masalah pembelajaran sebagai satu kontinum

5. Isu Pengurusan Program Pemulihan Khas
*Model Pengurusan Kelas Pemulihan
-Model Hewett, Model Montessori, Stesen, Kiosk

*Model Pengajaran Kumpulan
-Model 1:3 Kumpulan yang berbeza, Model II:Kumpulan berkemahiran hampir sama, Pengajaran koperatif dan kolaboratif

*Khidmat Guru Pendamping
-Definisi dan kepentingan, Kelayakan dan kewibawaan, cara pelaksanaan

6. Tindakan Susulan, Pengawasan, Penyeliaan dan Komunikasi
* Tindakan Susulan
-merancang tindakan lanjut, melaksana pengajaran, membuat penilaian

*Pengawasan dan penyeliaan
-Peranan nazir, peranan Jabatan Pelajaran Negeri, Peranan pengurusan sekolah

*Komunikasi
-Halangan komunikasi guru pemulihan khas dan rakan guru, halangan komunikasi sekolah dengan ibu bapa

7. Kepelbagaian Kompetensi Murid
*Kompetensi kendiri
-kesedaran kendiri, pengurusan kendiri, motivasi kendiri

*Kompetensi sosial
-kesedaran dan kemahiran sosial

*Pembentukan sikap
-Membina sikap positif murid , bimbingan berterusan

8. Penglibatan Ibu Bapa dan Komuniti
*Aspek Ibu Bapa
-Persepsi terhadap sekolah, peluang berinteraksi, kolaboratif

*Peranan Komuniti
-Persepsi terhadap murid khas, sokongan dan kerjasama, penghargaan kepada guru, intervensi awal, kesedaran

9. Isu Sistem Sosial
*Pentadbiran Pemulihan Khas
-Polisi, peerancangan kurikulum dan bantuan khas,kuasa dan pengaruh dalam pentadbiran, kolaborasi dalam pemulihan khas, kajian tentang pemulihan khas

*Undang-undang dan hak asasi manusia
-Peringkat undang-undang, Undang-undang perlindungan, Undang-undang keistimewaan, Reformasi Pemulihan Khas


1 comment: